dinsdag 29 juni 2010

Wisselgeld vereist: charme alleen is niet voldoende

CO2-opslag 'verkopen'
RTV Noord meldde in Noord Nieuws van heden dat het de regering — "het kabinet"— een charme-offfensief is begonnen om bewoners van onze provincie zover te krijgen dat bewoners van de voor opslag van CO2 onder de grond bedoelde plaatsen daarmee zullen instemmen. In Barendrecht, waar men aanvankelijk wilde overgaan tot opslag onder een woonwijk, bleek onvoldoende draagvlak — lees: fervente tegenstand — ten aanzien van de kabinetsplannen. Dat heeft ertoe geleid dat het feest daar niet doorging. In onze provincie schijnt meer bereidheid te bestaan met de plannen in te stemmen. Indien dat zo is, dient men in onze regio te beseffen dat akkoord gaan met wensen — en de daarop volgende besluiten — dient te worden gecompenseerd. Anders gezegd: die regering zal wel wat wisselgeld moeten meebrengen. Voor bijvoorbeeld de instandhouding van cultuur in de meest ruime zin, aangezien het Noorden anders weer onevenredig zal worden gepakt als straks de bezuinigings-ronden worden afgekondigd. 

Onvoldoende 'wisselgeld'

Eén symfonieorkest hebben we in het Noorden voor drie provincies en daarover werd in het Haagse al een half jaar geleden gefluisterd dat we straks blij mogen zijn als we dat ensemble op tweederde van de huidige sterkte kunnen houden, hetgeen inhoudt dat vanaf dan alle werken voor grote bezetting buiten ons blikveld (lees: directe gehoor) vallen en dat betekent dat men daarvoor naar het Westen des lands zal moeten, met als gevolg dat alleen mensen met een goed gevulde beurs nog dergelijke uitingen van cultuur zullen kunnen bezoeken.
Ook het Conservatorium van Groningen dient te blijven bestaan. Laat een inmiddels door steeds meer mensen gewenste commissie gerust bekijken of het in ons land eventueel met zes conservatoria kan in plaats van met de huidige tien, zonder dat daarbij van kwaliteitsverlies sprake zal zijn, en houdt de spreiding daarvan overeind tussen Groningen en Maastricht, met daartussenin de  Randstad Holland.
Goed twee decennia geleden wilden bepaalde belangengroepen reeds dat het aantal van deze instellingen voor hoger muziekonderwijs zou worden teruggebracht en dat de daarna resterende instellingen in de randstad en directe omgeving zouden blijven gevestigd. 


Gebrek aan inzicht

Dat de meeste 'Haagse' politici ons buitengebied alleen nog als wingewest — aardgas — beschouwen — al zullen ze dat nooit hardop zeggen —, weten we ook al zo lang als dat geweten kan worden. Er ligt dus een extra taak voor de regionale en lokale bestuurders om ervoor te zorgen dat onze eigen cultuur in de vorm van instituten die deze kunnen realiseren — direct of indirect — op niveau blijft gehandhaafd. En laten ze zich meteen sterk maken tegen het argument dat door Den Haag wordt gehanteerd als men bepaalde subsidies van professionele instituten intrekt met een veelal dwaze verklaring en de daaraan gekoppelde mededeling dat dit die gelden ten goede zullen komen aan amateurkunst. Dat is uitzinnige domheid of een zeer kwalijke vorm van boosaardigheid. Amateurkunst bestaat nu eenmaal uitsluitend per gratie van de aanwezigheid van zoveel mogelijk professionele culturele instellingen. Haal daar in tal van disciplines geld weg en zeer snel zal dat zijn weerslag vinden ten detrimente van niet alleen de professionelen, maar evenzeer van de voor de subsidiegelden beoogde amateurs.

woensdag 9 juni 2010

Twee klavecinisten spelen Das Wohltemperierte Klavier tijdens Bach Festival in Lutherse kerk


De twee deelnemers
Het komende weekeinde wordt in de Lutherse Kerk van Groningen Stad — gevestigd in de Haddingestraat — een tweedaags Bach Festival gehouden: op vrijdag 11 en zaterdag 12 juni.
Tijdens de avonduren, beide keren vanaf 20:15 uur, zullen alle achtenveertig onderdelen van Johann Sebastian Bach (1685-1750), welke tezamen bekend staan als Das Wohltemperierte Klavier door twee jonge klavecinisten worden uitgevoerd. Elk van beiden neemt één van de twee banden met 24 preludes en fuga's voor zijn rekening. Op vrijdag is dat de uit Nice afkomstige, Franse klavecinist Oliver Salandini (*1977); hij is organist van de basiliek Notre Dame in zijn woonplaats. De inhoud van de tweede band wordt zaterdag vertolkt door de Nederlandse klavecinist Robert Koolstra uit Groningen, die als organist in Delfzijl en Hoogkerk in functie is.

Das Wohltemperierte Klavier 
Tussen de twee afdelingen met elk vierentwintig preludes en fuga's van Das Wohltemperierte Klavier ligt bijna een kwart eeuw. De eerste helft — BWV 846-869 stamt uit 1722 en werd te Köthen afgerond, de tweede helft kreeg het jaartal 1744 met de toevoeging Leipzig opgeplakt. Oorspronkelijk bedoeld 'voor het onderwijs' — mede vanwege het voorkomen daarin van alle mineur- en majeur toonsoorten — bleek, op grond van het artistieke niveau, dat de wereld werd verrijkt met een der belangrijkste scheppingen der muziekgeschiedenis. Das Wohltemperierte Klavier heeft de onderscheidende kwalificatie Altes Testament der Musikgeschichte opgeplakt gekregen. Het kon dan ook niet uitblijven dat er 'enige tijd later' een Neues Testament zou volgen:  dat werden de 32 Klaviersonaten van Ludwig van Beethoven (1770-1827).
____________
Afbeeldingen
1. De Franse organist en klavecinist uit Nice, Olivier Salandini.
2. De Nederlandse klavecinist/organist uit Groningen, Robert Koolstra.