maandag 26 april 2010

Bewoners knappen gezamenlijk de Trefkoel op

Meest kunstenaars
In de wijk De Paddepoel van onze vroede stad werd een kleine vier decennia geleden een wijkcentrum gerealiseerd dat de naam Trefkoel kreeg, daarmee verwijzend naar een kuil waarin de oude Germanen in vroeger tijden bijeenkwamen. Op de binnenplaats van het complex bevond zich ook daadwerkelijk een ruime vierkante kuil met houten randen waar mensen bijeen konden komen, en het liefst uit een wat ruimer gebied: naast De Paddepoel tevens uit de aangrenzende wijken Selwerd en Vinkhuizen. In het centrum waren twee kerken gevestigd: De Wingerd van de Nederlands Hervormde Gemeente en De Garf van de Gereformeerden. In de beide ruimten, die toen de beschikking hadden over een losstaand orgel, werden, naast de erediensten, ook diverse malen concerten gegeven. In de overige zalen — die alle de naam van een sterrenbeeld droegen — werden tal van activiteiten georganiseerd, variërend van lezingen, bruiloften en partijen, tot popconcerten, en fungeerde het gebouw tevens als ouderensociëteit, voorts was een gedeelte ingericht als jeugdsoos, die De Sonde heette. Tevens was er het wijkfiliaal van de Openbare Bibliotheek gevestigd. Jarenlang fungeerde de ruimte van het huidige Atelier Zonneschijn als onderkomen voor de Basiseenheid West voor de Stad Groningen van de Regiopolitie.


Vertrokken
In de nadagen van De Wingerd werd deze zaal gebruikt voor de oecumenische diensten van de hervormden samen met de katholieken. De beide kerkzalen liepen letterlijk leeg doordat deze elders werden ondergebracht, het wijkbureau van de regiopolitie vertrok naar Vinkhuizen; het filiaal van de OB ging samen met dat van Selwerd, en werd ondergebracht in de Vensterschool aan de Eikenlaan.

Voor het wijkgebouw Trefkoel bestonden toen al geruime tijd plannen voor sloop, waarna de ruimte zou worden gevuld met een groot filiaal van een befaamde kruideniers-keten uit het westen des lands. Voorts zou er semi-hoogbouw worden gerealiseerd. Door allerlei onvoorziene ontwikkelingen liep het allemaal anders en konden er tijdelijke bewoners in worden ondergebracht. Dezen hebben allen op enigerlei wijze een binding met één (of meer) vorm(en) van kunst.

Onzekerheid
De onzekerheid omtrent de bestemming van het perceel en de daaruit direct voortvloeiende twijfels omtrent de eventueel resterende verblijfsperiode(n) heeft er mede toe geleid dat er geruime tijd bijna niets aan het uiterlijk van het complex is gedaan. Dat was, in ieder geval voor een deel, tegen het zere been van sommige buurtbewoners. Nu echter duidelijk is geworden dat met de bouw van het voor die plek voorziene nieuwe niet meer in 2011 zal kunnen worden begonnen, hebben de bewoners besloten om gezamenlijk een opknapbeurt te realiseren. Die telt enkele onderdelen en fasen.
Verleden zaterdag werd er vooral geschilderd: wanden, deuren, lijsten, zuilen. Daar waren ruim tien bewoners in uitstekende weersomstandigheden druk mee in de weer. Het ligt in de bedoeling om op korte termijn ook de buitenverlichting te herstellen en daarnaast eveneens voor een deel nieuw glas te plaatsen. Als dat gereed is, kunnen de werkzaamheden worden voortgezet op diverse plekken aan de binnenzijde.

Zo werd er al gesproken over nieuwe overgordijnen voor alle ramen. Hoewel een eenheidsworst op zich niet direct een na te streven doel is, kan zoiets voor een complex als de Trefkoel zeer ten gunste van de uitstraling werken.
Ook wordt er door de huidige ingezetenen van Trefkoel nagedacht over eventueel te organiseren activiteiten waarbij buurtbewoners kunnen worden betrokken, hetzij actief, dan wel als bezoekers.


Beeldende kunsten en interieurs

Aan de voorzijde van het complex — dat is de kant van de Zonnelaan — zijn alle gebruikers/bewoners van het onderste gedeelte van het complex actief met enige vorm van kunst. Naast de galerie en het atelier van Salustiano Martha — onder meer in het voormalige godshuis De Garf — woont Gerry, een studente binnenhuisarchitectuur, met haar vriend Cees en hond Cookie in het iets verhoogde stuk dat onderdeel van de Openbare Bibliotheek heeft uitgemaakt. De benedenruimte daarnaast tot aan de onderdoorgang naar het binnenplein is in gebruik bij beeldend kunstenaar Wouter Nijland.
Salustiano Martha, zijn galerie en de cursussen die hij daar geeft, zijn op deze site reeds twee keer aan bod gekomen. Het is de bedoeling om andere bewoners/gebruikers van Trefkoel die kunstenaar zijn of er de voorkeur aan geven als kunstenmaker(s) te worden beschouwd, successievelijk op deze site voor te stellen, individueel of als logisch bij elkaar horenden.

(wordt binnenkort vervolgd)
____________

Afbeeldingen
1. Vijf van de bewoners zijn bij en in de omgeving van één der voormalige ingangen van de kerkzaal De Wingerd bezig met de, vooreerst uitwendige, opknapbeurt. Een bezoeker en hond Amber tonen daarvoor belangstelling. Rechts in de hoek is een grote plaat met het logo van Trefkoel zichtbaar, die tijdens de schilderbeurt even van een muur van het binnenplein moest worden verwijderd, maar daar opnieuw zal worden bevestigd.
2. Een van de stalen draagzuilen krijgt een dieprode kleur.
3. Het opdringerige geel van de zijwand in de onderdoorgang vanaf De Zonnelaan en de lange muur aan het binnenplein wordt vervangen door helder grijs.

Alle foto's zijn genomen door Wouter Nijland (tevens ©).

donderdag 15 april 2010

Onthulling wijkkunstwerken in Galerie Zonneschijn

Open dagen Atelier Zonneschijn
Voorafgaande aan de twee Open dagen die in Atelier en Galerie Zonneschijn aan de Zonnelaan in deze stad, op zaterdag 17 en zondag 18 april worden gehouden, worden op vrijdag 16 april, 's middags twee kunstwerken onthuld, welke zijn ontstaan in het kader van het project Werken met klei, als uiting van cohesie in de buurt.
Deze, ondanks zijn ware leeftijd, relatief jonge kunstenaar — pas na een werkzaam leven in de bouwwereld heet Salustiano Marha zich toegelegd op beeldende kunst — heeft in de herfst van 2009 een cursus Werken met klei gegeven voor de bewoners van de wijken Selwerd en De Paddepoel om de progressie te bevorderen binnen een Nieuw Lokaal Akkoord waarin bewoners van de genoemde wijken samen een kunstwerk realiseren. Het resultaat van die samenwerking heeft geleid tot respectabele kunstwerken.

Twee wijkprojecten

De twee stukken waar het op vrijdag 16 april met nadruk om gaat, zijn getiteld Selwerd samen en Bijeen Pad. Het eerstgenoemde krijgt een plek in het Verzorgingshuis Patrimonium in de wijk Selwerd. De bestemming van het tweede moet nog nader worden onderzoct.
Het zou, vanwege de relatieve kwetsbaarheid, eveneens van belang zijn om dat stuk ook een plek ergens binnen te geven. Op basis van de tot nu toe geldende gegevens [1] en het tweede woord van de titel, zou het voor de hand moeten liggen dat Bijeen Pad een plek in de wijk De Paddepoel krijgt, en mijns inziens daar waar veel mensen zijn. Eén van de mogelijkheden die zich aandient, is het Winkelcentrum Paddepoel, waar aan veel van de eisen direct kan worden voldaan: ten eerste is het van acht uur 's ochtends tot acht uur 's avonds openbaar, vervolgens is het tijdens de nachtelijke uren, vanwege de afsluiting van het winkelcentrum, beschermd. 
De wijk De Paddepoel heeft vanaf het begin als een soort centrale plek voor drie wijken — Selwerd, De Paddepoel en Vinkhuizen — gefungeerd. Dat laatste was onder meer terug te vinden in het wijkcentrum Trefkoel [2] dat weliswaar al enige tijd niet meer in de hoedanigheid van eertijds een functie vervult, maar waarvan het gebouwencomplex nog overeind staat met als blikvanger aan de voorzijde Atelier en Galerie Zonneschijn, waar het deze dagen allemaal om draait en waar de ideeën voor deze vorm van artistieke samenwerking zijn ontstaan.

Officiële onthulling

Met de onthulling van de beide genoemde kunstwerken wordt ook het startsein gegeven voor de beide open atelierdagen, welke in aansluiting tijdens het weekeinde, beide keren van 11:00 uur tot 17:00 uur worden gehouden.
Het officiële gedeelte start vrijdag om15:30 uur, maar men kan in Zonneschijn terecht vanaf 15:00 uur. Na een welkomstwoord door de kunstenaar, gevolgd door een toespraak van de heer Wijbenga, voorzitter van de Wijkraad, zal de officiële handeling worden verricht door mevrouw M. Brooks-Salmon, plaatsvervangend gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen. Zij doet dat samen met Peter Verschuren, wethouder van de stad Groningen.

Ter afsluiting van het officiële gedeelte zal Salustiano Martha de certificaten uitreiken aan de cursisten, die onder meer de beide kunstwerken samen hebben gerealiseerd.


Optreden Duo Zonneschijn

Tot 18:30 uur is er de gelegenheid om niet alleen de twee onthulde kunstwerken te bekijken, maar tevens een rondgang langs alle uitgestalde kunst in het atelier te maken. Het Duo Zonneschijn [3] twee 'zingende meiden'— zorgt voor de muzikale omlijsting. Dat duo van Erna Moragues is eveneens een aangelegenheid van de wijk De Paddepoel, aangezien zij slechts enkele straten verwijderd van atelier en galerie met dezelfde naam woonachtig is, doch een verbinding tussen de beide grootheden bestaat niet, al is het een goede zaak dat deze twee, zo verschillende kunstrichtingen, bijeenkomen.
__________
[1] Nu de projecten zo succesvol zijn gebleken, breidt Salustiano Martha zijn werkterrein binnenkort uit naar Vinkhuizen, waartoe eveneens de nieuwere, kleinere woongebieden westelijk van die wijk, qua ligging zijn gaan behoren.

[2] Zelfs in in het logo van het wijkcentrum Trefkoel was dit terug te vinden. Drie lijnen die alle uitmondden in een centrale driehoek, zoals dat ook het geval bleek te zijn bij het Toeristenbureau van Zwitserland.

[3] Duo Zonneschijn is een project van Erna Moragues. Over Erna, haar muzikale echtgenoot Marcos en hun twee, eveneens muzikaal actieve,  kinderen kunnen degenen, die oudere nummers van de wijkkrant Nummer 1 hebben bewaard, een artikel lezen in het decembernumer van 2009.
____________

Afbeeldingen
1. Salustiano Martha in actie met één van zijn stukken in Atelier Zonneschijn.

2. Aandacht voor stukken die zijn gerealiseerd in Salustiano's atelier.
____________
NASCHRIFT 17 april
1. Mevrouw Brooks-Salmon was door ziekte verhinderd om de officiële onthulling te realiseren. Zij werd vervangen door de heer R.M. Candelaria van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen.

2. De groep die de muziek heeft verzorgd, bleek niet Duo Zonneschijn te zijn, maar de Mogambo Latin Band, met weliswaar dezelfde zangeres, maar zonder een tweede stem, en in plaats daarvan en combo van drie musici. Dat is wel een heel groot duo, al bleef de zon voor hen gewoon schijnen. Als gevolg van een conglomeraat van toestanden en gebeurtenissen werd de instrumentale ondersteuning van Erna Moragues verzorgd door anderen dan gebruikelijk, maar wel door goede bekenden: Fito Domitilia, Isai Mercera en Stanley Nar.